Οι 11 τρόποι γιατί επηρεάζουν οι εκπαιδευτικοί τις ζωές των παιδιών;

Η ψυχική και γνωστική εξέλιξη κάθε παιδιού καθορίζεται από 4 βασικούς παράγοντες:

  • Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
  • Σχολικό περιβάλλον, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανθρώπινο δυναμικό
  • Προσωπικότητα κάθε παιδιού, σε επίπεδο ψυχολογίας, γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Εκπαιδευτικοί παράμετροι, όπως περιεχόμενο σχολικής ύλης, εκπαιδευτικές πρακτικές, αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού – μαθητή

Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί συνδέονται άρρηκτα με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της σχολικής διαδικασίας. Η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα τους όμως, συνίσταται στο ότι συντελούν καταλυτικά στην πολυδιάστατη εξέλιξη κάθε παιδιού, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που αναφέρθηκαν.

Επηρεάζουν οι εκπαιδευτικοί τις ζωές των παιδιών; Οι 11 τρόποι γιατί:

πατήστε εδώ.