Χορήγηση στοιχείων ιατρικού φακέλου στον γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια

Γονέας ανήλικου τέκνου µε ειδικές ανάγκες, που δεν ασκεί την επιµέλειά του αλλά διατηρεί το υπόλοιπο της γονικής µέριµνας, απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας αρνήθηκε να τον ενηµερώσει για την υγεία του παιδιού και τις θεραπευτικές συνεδρίες που παρακολουθεί.

Το Κέντρο υποστήριξε ότι στοιχεία για το παιδί µπορούν να χορηγηθούν µόνο στον γονέα που ασκεί την επιµέλεια, ειδάλλως στον ίδιο µόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ο γονέας, στον οποίο µετά τη διάσταση ή το διαζύγιο δεν έχει ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιµέλειας του τέκνου, εξακολουθεί να ασκεί το υπόλοιπο της γονικής µέριµνας, που περιλαµβάνει και την εκπροσώπηση του παιδιού.

Ως ασκών τη γονική µέριµνα, ο γονέας αυτός δικαιούται πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του παιδιού του, διότι ταυτίζεται µε το υποκείµενο των δεδοµένων- παιδί, το οποίο εκπροσωπεί.

Η άρνηση χορήγησης δεδοµένων υγείας παιδιού σε γονέα που ασκεί τη γονική µέριµνα, συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας για την πρόσβαση ασθενούς στα ιατρικά αρχεία, του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας για την πρόσβαση στα έγγραφα και του νόµου περί προσωπικών δεδοµένων, για το δικαίωµα του υποκειµένου να λαµβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας όλα τα δεδοµένα που το αφορούν.

Ο Συνήγορος ενηµέρωσε το ιατρικό κέντρο για το δικαίωµα ενηµέρωσης του γονέα που ασκεί τη γονική µέριµνα, πλην της επιµέλειας, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και έκφανση του δικαιώµατος του τέκνου σε ανατροφή και από τους δύο γονείς του, κατοχυρωµένου από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, προκειµένου να υπάρξει άµεση ικανοποίηση του αιτήµατος του γονέα.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, το Κέντρο χορήγησε τα στοιχεία που είχε ζητήσει ο πατέρας και στη συνέχεια ικανοποίησε και νεότερο σχετικό αίτηµα του γονέα για µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα της θεραπείας του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα: infokids.gr